8th Annual National Home Care Cooperative Conference | La Octava Conferencia Nacional de Cooperativas de Atención Domiciliaria | ika-walong taunang Pambansang Kumperensya ng Kooperatiba ng mga Tagapag-alaga

 

 

In the past 10 years, the home care cooperative movement has experienced significant growth. Beginning with only five home care cooperatives in 2014, we now have 21 today with six cooperatives incorporated in 2023. Across the country, there are numerous start-up efforts underway, showing the growing interest in this model. We will fuel this momentum at this year’s conference by providing training and tools to strengthen the sector and shape its future. The National Home Care Cooperative Conference is one of the highlights of the year for those that believe worker-ownership offers better jobs for caregivers and better care for clients. Under the theme Taking Flight: Caring into the Future, we will gather for the 8th year in Dulles, Virginia. Join us as we explore, discover, and forge new ways to make care work for workers and families. Find more information here.

En los últimos 10 años, el movimiento cooperativo de atención domiciliaria ha crecido significativamente. Empecemos con solamente cinco cooperativas de atención domiciliaria en 2014. Hoy existen 21 cooperativas; seis constituidas en 2023. En todo el país, hay varios esfuerzos de puesta en marcha lo que muestra el interés creciente en este modelo. Alimentaremos este impulso brindando herramientas y capacitación para fortalecer el sector e informar su futuro. La Conferencia Nacional de Cooperativas de Atención Domiciliaria es uno de los momentos más destacados del año para aquellos que creen que la propiedad de los trabajadores ofrece mejores empleos para los cuidadores y una mejor atención para los clientes. Bajo el tema Tomando vuelo: Cuidando el futuro, nos reuniremos por octavo año en Dulles, Virginia. Únase a nosotros mientras exploramos, descubrimos y forjamos nuevas formas de hacer que el cuidado funcione para los trabajadores y familias. Encuentre más información aquí.

Sa nakalipas na sampung taon, ang kilusan ng kooperatiba ng mga tagapag-alaga ay nakaranas ng makabuluhang paglago. Simula sa limang kooperatiba ng mga tagapag-alaga lamang noong 2014, mayroon na tayong 21 na may anim na kooperatiba na inkorporada ngayong 2023. Sa iba’t-ibang panig ng bansa, maraming mga start-up, na nagpapakita ng lumalaking interes sa modelong ito. Pasiglahin natin ang momentum na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagsasanay at mga kagamitan upang palakasin ang sektor at hubugin ang hinaharap nito. Sa ilalim ng thema Pamumuno: Pag-aalaga patungo sa Kinabukasan, magtitipon tayo para sa ika-walong taon sa Dulles, Virginia. Samahan nyo kami sa pagtuklas, matuklasan, at pagbuo ng mga bagong paraan upang gawing epektibo ang pangangalaga para sa mga manggagawa at pamilya. Maghanap ng higit pang impormasyon dito.

flyer for home care conference

Register here/regístrese aquí/magrehistro dito: https://elevatecommunity.coop/networks/events/72435